logo portal banner

logo mkvc tigar zuri

logo mkvc tigar bijelkasti

FAQ

Da, naziv je  Veterans Motorcycle Club - Croatia.
Da, amblem je nepravilnog srcolikog oblika. Unutar srcolikog oblika je krug u kojem je na gornjem dijelu zaseban natpis na podlozi u obliku slova: VETERANI, na lijevom i desnom boku su zasebna slova M i K, dok se u podnožju kruga nalazi zaseban natpis CROATIA. U sredini kružnog dijela je lik stiliziranog tigra.
Da, skraćeni naziv je MKVC.
Sjedište MKVC je u Zagrebu na adresi Zagrebačka 2, 10360 Sesvete.

MKVC je osnovan 23. kolovoza 2007. godine u Zagrebu.

Članstvo u MKVC prestaje: dragovoljnim istupom; neplaćanjem članarine; smrću člana i isključenjem.
Kada je skupština MKVC pravovaljana? Skupštinu MKVC čine redovni članovi podružnica. Pravovaljano se na njoj odlučuje ako je nazočna natpolovična većina svih članova skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.

Misija MKVC je:  zaštita digniteta branitelja i širenje istine o Domovinskom ratu; izgradnja pozitivnog imidža bikera u zajednici; promocija sigurne i odgovorne vožnje; promocija prirodne, kulturne i povijesne baštine RH; suradnja s veteranima i bikerima iz svijeta i hrvatskom zajednicom u svijetu.
Izvršni odbor MKVC je najviše tijelo MKVC između dviju sjednice Skupštine MKVC i glavno je izvršno tijelo MKVC, koje osigurava provedbu odluka Skupštine te obavljanje svih djelatnosti radi ostvarenja ciljeva MKVC. Izvršni odbor MKVC čine: predsjednik MKVC, dva (2) dopredsjednika, Glavni tajnik MKVC, sedam (7) predsjednika Podružnice.
Načela MKVC su:  obitelj kao okosnica hrvatskog društva; posao kao osiguranje egzistencije; domoljublje, vjera kao nacionalni ponos;  odanost ispred vlastitih interesa.
Prava i obaveze člana MKVC su: plaćanje članarine; bavljenjem aktivnostima MKVC; birati i biti biran u tijela MKVC (samo Redovni članovi); sudjelovanje u upravljanju i drugim poslovima MKVC; poštivati Statut, program i druge akte MKVC i njezinih ustrojstvenih oblika; provoditi odluke tijela MKVC;  čuvati ugled MKVC i njezinih ustrojstvenih oblika; sudjelovati u djelatnostima tih tijela;  davati prijedloge u svezi s djelatnošću tih tijela i MKVC u cijelosti.
Tijela u MKVC su skupština, izvršni odbor, nadzorni odbor i sud časti.
Djelatnosti MKVC su: planiranje rada i razvitka motociklističkog športa; pripremanje članova MKVC za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske i državne reprezentacije; upravljanje športskim objektima kojih je MKVC vlasnik ili korisnik; poduzimanje mjera za stvaranje uvjeta stručnog rada s mlađim naraštajima; skrb o zdravstvenoj zaštiti članova MKVC;  organiziranje i sudjelovanje na motociklističkim susretima i priredbama radi međusobnog druženja i druženja s članovima drugih motociklističkih klubova; poticati kroz rad kluba razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz motociklistički šport; organiziranje posjeta područjima iz Domovinskog rata i drugim državama prema planovima MKVC; briga o dodjeli priznanja zaslužnim podružnicama i pojedincima; obilježavanje blagdana, spomendana, obljetnica i značajnih nadnevaka za MKVC i Domovinski rat; suradnja MKVC sa ostalim moto klubovima i s drugim srodnim klubovima i udrugama u RH i izvan nje; suradnja s lokalnim vlastima i državnim tijelima i drugim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite članica MKVC na partnerskim osnovama; suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama i ustanovama; okupljanje motorista, sudionika Domovinskog rata koji imaju prebivalište na području RH i u inozemstvu; zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova MKVC te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata; organiziranje kulturnih, športskih, humanitarnih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj reintegraciji hrvatskih ratnih veterana i unaprjeđenja kvalitete života članstva;  suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama veterana i ustanovama drugih država te ustanovama i zakladama drugih zemalja, koje se na bilo koji način skrbe za ratne veterane; iznošenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu; čuvanje uspomene na Domovinski rat i herojska djela njegovih sudionika te iniciranje i sudjelovanje u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju; promoviranje moto turizma u RH i u drugim zemljama;  dodjela nagrada za stručan, kvalitetan i pregalački rad; izdavačka djelatnost; provođenje humanitarne djelatnosti za članove, njihove obitelji ili za druge, sukladno zakonu.
Nadzorni odbor MKVC je tijelo s nadzorno-kontrolnim zadaćama u okviru rada i djelovanja dužnosnika u tijelima MKVC i podružnica.
Sud časti MKVC tijelo je MKVC koje odlučuje u stegovnim postupcima pokrenutima protiv dužnosnika i članova tijela MKVC i podružnica, u stegovnim postupcima sukladno Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti kojeg donosi Izvršni odbor MKVC.
Dužnosnici u MKVC su: predsjednik MKVC, dopredsjednici MKVC, Glavni tajnik MKVC, predsjednici podružnica, dopredsjednici podružnica i tajnik podružnica.
Najznačajni projekti MKVC su: moto maraton: „Cesta sjećanja“, „Jaši za hrvatske vitezove“, „Putem raspela“, „Jaši za Dubrovnik“; moto defi le: „Ponos ratnih veterana“, „Jaši za braću“, „Jaši do zida“, „Putem stradanja Hrvata, „Defi le prijateljstva“; međunarodna suradnja: „Jaši do Kosova“; humanitarni projekti: „Bikersko srce za sretniju obitelj“, „Đir za mir“, „Obitelj u nevolji”, „Matija Vidas”, Ljetovanje djece na Šolti - Euroclub , dječji dom Vladimir Nazor - Karlovac, humanitarne akcije u sklopu Eurobikera itd; dani otvorenih vrata MKVC.
Osnovni ciljevi MKVC su: očuvanje digniteta Domovinskog rata; promocija moto sporta, moto susreta, prirodne, kulturne i; povijesne baštine Hrvatske
MKVC je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja motociklističkog športa u RH te primicanje vrijednosti Domovinskog rata i kulturne baštine u RH i u drugim zemljama.   Ciljevi MKVC se ostvaruju javnim društvenim i humanitarnim radom.
Na skupština MKVC kao najviše tijelo MKVC sudjeluju po pet (5) delegata (člana) iz svake podružnice.
MKVC ne zna koliko je registrirano Moto klubova Veterani u Hrvatskoj.
MKVC ima sedam podružnica i to: Podružnica 1. - Područje središnje Hrvatske (Grad Zagreb, Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko - bilogorska županija); Podružnica 2. - Područje sjeverne Hrvatske (Koprivničko - križevačka, Krapinsko - zagorska, Međimurska i Varaždinska županija); Podružnica 3. - Područje zapadne Hrvatske (Istarska, Primorsko - goranska i Ličko - senjska županija); Podružnica 4. - Područje južne Hrvatske (Zadarska, Šibensko - kninska, Splitsko - dalmatinska i Dubrovačko - neretvanska županija); Podružnica 5. - Područje istočne Hrvatske (Brodsko - posavska, Osječko - baranjska, Požeško - slavonska, Virovitičko - podravska i Vukovarsko - srijemska županija); Podružnica 6. - popunjava se članovima sa prebivalištem iz Hercegovine u BiH i Podružnica 7. - popunjava se članovima sa prebivalištem iz Posavine u BiH.
MKVC djeluje na području RH.
Članom MKVC može postati svaki državljanin RH.
Počasni član može postati onaj koji svojim djelovanjem doprinosi promicanju i promociji MKVC i motociklizma uopće.
Pridruženi članovi su hrvatski državljani-motoristi i ostali koji svojim radom i materijalnim prilozima podupiru rad MKVC u ostvarivanju temeljnog cilja.
Redovni član MKVC može postati hrvatski veterani-bikeri i ostali hrvatski državljani koji voze motor, ukoliko izvršni odbor podružnice prihvati njihov status redovnog člana.
WVF
     MHB RH
   
ZAGREB
    ZADRUGA 
    HTZ
    GS OS RH
     EUROBIKER-CROATIA
    MKVC
logo wvf
logo ministarstvo branitelja     logo grad zagreb     logo zadruga veterani     logo htz     logo gsos rh     logo eurobiker     logo mkvc
Go to top