FAQ

Ima li MKVC engleski naziv?

Da, naziv je  Veterans Motorcycle Club - Croatia.

Ima li MKVC svoj amblem?

Da, amblem je nepravilnog srcolikog oblika. Unutar srcolikog oblika je krug u kojem je na gornjem dijelu zaseban natpis na podlozi u obliku slova: VETERANI, na lijevom i desnom boku su zasebna slova M i K, dok se u podnožju kruga nalazi zaseban natpis CROATIA. U sredini kružnog dijela je lik stiliziranog tigra.

Ima li Moto klub Veterani - Croatia skraćeni naziv?

Da, skraćeni naziv je MKVC.

Gdje je sjedište MKVC?

Sjedište MKVC je u Zagrebu na adresi Zagrebačka 2, 10360 Sesvete.

Kada je osnovan MKVC?

MKVC je osnovan 23. kolovoza 2007. godine u Zagrebu.

Kada prestaje članstvo u MKVC?

Članstvo u MKVC prestaje: dragovoljnim istupom; neplaćanjem članarine; smrću člana i isključenjem.
Kada je skupština MKVC pravovaljana? Skupštinu MKVC čine redovni članovi podružnica. Pravovaljano se na njoj odlučuje ako je nazočna natpolovična većina svih članova skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.

Koja je misija MKVC?

Misija MKVC je:  zaštita digniteta branitelja i širenje istine o Domovinskom ratu; izgradnja pozitivnog imidža bikera u zajednici; promocija sigurne i odgovorne vožnje; promocija prirodne, kulturne i povijesne baštine RH; suradnja s veteranima i bikerima iz svijeta i hrvatskom zajednicom u svijetu.

Koja je zadaća IO MKVC?

Izvršni odbor MKVC je najviše tijelo MKVC između dviju sjednice Skupštine MKVC i glavno je izvršno tijelo MKVC, koje osigurava provedbu odluka Skupštine te obavljanje svih djelatnosti radi ostvarenja ciljeva MKVC. Izvršni odbor MKVC čine: predsjednik MKVC, dva (2) dopredsjednika, Glavni tajnik MKVC, sedam (7) predsjednika Podružnice.

Koja su načela MKVC?

Načela MKVC su:  obitelj kao okosnica hrvatskog društva; posao kao osiguranje egzistencije; domoljublje, vjera kao nacionalni ponos;  odanost ispred vlastitih interesa.

Koja su prava i obveze članova MKV?

Prava i obaveze člana MKVC su: plaćanje članarine; bavljenjem aktivnostima MKVC; birati i biti biran u tijela MKVC (samo Redovni članovi); sudjelovanje u upravljanju i drugim poslovima MKVC; poštivati Statut, program i druge akte MKVC i njezinih ustrojstvenih oblika; provoditi odluke tijela MKVC;  čuvati ugled MKVC i njezinih ustrojstvenih oblika; sudjelovati u djelatnostima tih tijela;  davati prijedloge u svezi s djelatnošću tih tijela i MKVC u cijelosti.

Koja su tijela u MKVC?

Tijela u MKVC su skupština, izvršni odbor, nadzorni odbor i sud časti.

Koje su djelatnosti MKVC?

Djelatnosti MKVC su: planiranje rada i razvitka motociklističkog športa; pripremanje članova MKVC za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske i državne reprezentacije; upravljanje športskim objektima kojih je MKVC vlasnik ili korisnik; poduzimanje mjera za stvaranje uvjeta stručnog rada s mlađim naraštajima; skrb o zdravstvenoj zaštiti članova MKVC;  organiziranje i sudjelovanje na motociklističkim susretima i priredbama radi međusobnog druženja i druženja s članovima drugih motociklističkih klubova; poticati kroz rad kluba razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz motociklistički šport; organiziranje posjeta područjima iz Domovinskog rata i drugim državama prema planovima MKVC; briga o dodjeli priznanja zaslužnim podružnicama i pojedincima; obilježavanje blagdana, spomendana, obljetnica i značajnih nadnevaka za MKVC i Domovinski rat; suradnja MKVC sa ostalim moto klubovima i s drugim srodnim klubovima i udrugama u RH i izvan nje; suradnja s lokalnim vlastima i državnim tijelima i drugim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite članica MKVC na partnerskim osnovama; suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama i ustanovama; okupljanje motorista, sudionika Domovinskog rata koji imaju prebivalište na području RH i u inozemstvu; zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova MKVC te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata; organiziranje kulturnih, športskih, humanitarnih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj reintegraciji hrvatskih ratnih veterana i unaprjeđenja kvalitete života članstva;  suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama veterana i ustanovama drugih država te ustanovama i zakladama drugih zemalja, koje se na bilo koji način skrbe za ratne veterane; iznošenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu; čuvanje uspomene na Domovinski rat i herojska djela njegovih sudionika te iniciranje i sudjelovanje u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju; promoviranje moto turizma u RH i u drugim zemljama;  dodjela nagrada za stručan, kvalitetan i pregalački rad; izdavačka djelatnost; provođenje humanitarne djelatnosti za članove, njihove obitelji ili za druge, sukladno zakonu.

Koje su zadaće Nadzornog odbora MKVC

Nadzorni odbor MKVC je tijelo s nadzorno-kontrolnim zadaćama u okviru rada i djelovanja dužnosnika u tijelima MKVC i podružnica.

Koje su zadaće Suda časti MKVC?

Sud časti MKVC tijelo je MKVC koje odlučuje u stegovnim postupcima pokrenutima protiv dužnosnika i članova tijela MKVC i podružnica, u stegovnim postupcima sukladno Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti kojeg donosi Izvršni odbor MKVC.

Koji su dužnosnici u MKVC?

Dužnosnici u MKVC su: predsjednik MKVC, dopredsjednici MKVC, Glavni tajnik MKVC, predsjednici podružnica, dopredsjednici podružnica i tajnik podružnica.

Koji su najznačajniji projekti MKVC?

Najznačajni projekti MKVC su: moto maraton: „Cesta sjećanja“, „Jaši za hrvatske vitezove“, „Putem raspela“, „Jaši za Dubrovnik“; moto defi le: „Ponos ratnih veterana“, „Jaši za braću“, „Jaši do zida“, „Putem stradanja Hrvata, „Defi le prijateljstva“; međunarodna suradnja: „Jaši do Kosova“; humanitarni projekti: „Bikersko srce za sretniju obitelj“, „Đir za mir“, „Obitelj u nevolji”, „Matija Vidas”, Ljetovanje djece na Šolti - Euroclub , dječji dom Vladimir Nazor - Karlovac, humanitarne akcije u sklopu Eurobikera itd; dani otvorenih vrata MKVC.

Koji su osnovni ciljevi MKVC?

Osnovni ciljevi MKVC su: očuvanje digniteta Domovinskog rata; promocija moto sporta, moto susreta, prirodne, kulturne i; povijesne baštine Hrvatske

Kojim ciljem je osnovan MKVC?

MKVC je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja motociklističkog športa u RH te primicanje vrijednosti Domovinskog rata i kulturne baštine u RH i u drugim zemljama.   Ciljevi MKVC se ostvaruju javnim društvenim i humanitarnim radom.

Koliko delegata sudjeluje na skupštini MKVC?

Na skupština MKVC kao najviše tijelo MKVC sudjeluju po pet (5) delegata (člana) iz svake podružnice.

Koliko ima Moto klubova Veterani u Hrvatskoj?

MKVC ne zna koliko je registrirano Moto klubova Veterani u Hrvatskoj.

Koliko ima podružnica MKVC?

MKVC ima sedam podružnica i to: Podružnica 1. - Područje središnje Hrvatske (Grad Zagreb, Zagrebačka, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko - bilogorska županija); Podružnica 2. - Područje sjeverne Hrvatske (Koprivničko - križevačka, Krapinsko - zagorska, Međimurska i Varaždinska županija); Podružnica 3. - Područje zapadne Hrvatske (Istarska, Primorsko - goranska i Ličko - senjska županija); Podružnica 4. - Područje južne Hrvatske (Zadarska, Šibensko - kninska, Splitsko - dalmatinska i Dubrovačko - neretvanska županija); Podružnica 5. - Područje istočne Hrvatske (Brodsko - posavska, Osječko - baranjska, Požeško - slavonska, Virovitičko - podravska i Vukovarsko - srijemska županija); Podružnica 6. - popunjava se članovima sa prebivalištem iz Hercegovine u BiH i Podružnica 7. - popunjava se članovima sa prebivalištem iz Posavine u BiH.

Na kojem području djeluje MKVC?

MKVC djeluje na području RH.

Tko može postati član MKVC?

Članom MKVC može postati svaki državljanin RH.

Tko može postati počasni član MKVC?

Počasni član može postati onaj koji svojim djelovanjem doprinosi promicanju i promociji MKVC i motociklizma uopće.

Tko može postati pridruženi član MKVC?

Pridruženi članovi su hrvatski državljani-motoristi i ostali koji svojim radom i materijalnim prilozima podupiru rad MKVC u ostvarivanju temeljnog cilja.

Tko može postati redovni član MKVC?

Redovni član MKVC može postati hrvatski veterani-bikeri i ostali hrvatski državljani koji voze motor, ukoliko izvršni odbor podružnice prihvati njihov status redovnog člana.