Kada prestaje članstvo u MKVC?

Članstvo u MKVC prestaje: dragovoljnim istupom; neplaćanjem članarine; smrću člana i isključenjem.
Kada je skupština MKVC pravovaljana? Skupštinu MKVC čine redovni članovi podružnica. Pravovaljano se na njoj odlučuje ako je nazočna natpolovična većina svih članova skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.